ΦΕΚ για τη λειτουργία Γυμνασίων, Λυκείων: Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης