Κατασκευή Τομέα Ψυκτικών “Συνδυασμός θερμικού και ψυκτικού κύκλου”